Covid-19 Info

Information angående coronavirus Covid-19


Med omsorg om gäster, medlemmar och medarbetare följer Friluftsfrämjandet utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga. Vi har upprättade rutiner och planer för att värna våra gästers och vår personals hälsa. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


För att lyckas att minimera risken för smittspridning är vi helt beroende av att alla följer samma rutiner och rekommendationer!


Vi håller öppet med förstärkta rutiner för våra gästers och vår personals säkerhet:


 • Vi följer riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndighetens.
 • Vår personal har fått information om covid-19 med instruktioner, tips och riktlinjer.
 • Vi agerar i enlighet med rutiner som vi upprättat och som gäller i händelse av upptäckt av covid-19.
 • Hygien och renlighet är alltid högprioriterat. Vi har nu än mer förstärkt våra rutiner för städning, rengöring och hygien.
 • Ökat fokus på handhygien.
 • Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som dörrhandtag, toaletter/duschar, strömbrytare och andra ytor som många gäster regelbundet använder.
 • I händelse av symptom på Covid-19 så behöver vi snarast få kännedom om detta. Se nedan för mer detaljer.


Symptom på covid-19


De symptom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symptom ska du låta bli att träffa andra människor.


Viktig information


Att förhindra smittspridning är helt avhängigt av var och ens personliga ansvarstagande. Alla måste tänka sig för, föräldrar måste se efter sina barn som inte själva förstår eller kan upprätthålla god ordning. En hjälpsam tanke är att det kan finnas någon smittad i allas vår omgivning – agera därefter.


Som gäst på Katterjokk Turiststation har du en omedelbar meddelandeskyldighet vid symptom på covid-19. Det är av största vikt för både din egna och andras hälsa att vi snabbt får reda på om du uppvisar symptom. Meddela vår värd via telefon eller SMS på +46 (0)70 303 60 595. 


Vid händelse av symptom behöver drabbad gäst och dess sällskap som bor i samma rum först informera vår stugvärd och sedan isolera sig på sitt rum, och snarast möjligt lämna Turiststationen. Vid allvarligt sjukdomstillstånd kommer SOS alarm att tillkallas. 


Corona är ett "droppvirus" där smittämnen lätt fastnar på händer och för vidare genom dem. De sprids vidare när du tar någon i hand – undvik därför det, hälsa med ett leende! Smittan sprids även via dörrhandtag, bord, vattenkranar etc – allt vi rör i.


Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst i 30 sekunder (se instruktionsfilm nedan). Tvätta alltid händerna efter att du varit ute, före och efter måltid, vid mathantering och givetvis efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt, och är något vi hoppas att du har med dig i din egna packning.


Undvik att röra ögon, näsa och mun, då smitta sprids genom dessas slemhinnor. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.


Handsprit. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.


Vid symptom, ring sjukvårdsrådgivning på 1177.

För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Nationellt informationsnummer 113 13. När du inte hittar svar på webben eller av andra skäl behöver ringa.

Information regarding coronavirus Covid-19


With care for guests and employees, Friluftsfrämjandet follows the development of the coronavirus covid-19 closely. We have established procedures and plans to protect the health of our guests and staff. We follow the recommendations of the Swedish Public Health Agency.


In order to succeed in minimizing the risk of infection, we are completely dependent on that everyone follows the same routines and recommendations!


We are open with applied strengthend routines for the safety of our guests and staff:


 • We follow guidelines and recommendations from the Swedish Public Health Agency.
 • Our staff has been informed about covid-19 with instructions, tips and guidelines.
 • We act in accordance with procedures established by us that apply in the event of covid-19 detection.
 • Hygiene and cleanliness are always high priority. We have now further strengthened our routines for cleaning, cleaning and hygiene.
 • Increased focus on hand hygiene.
 • Regular disinfection of frequently used surfaces such as door handles, toilets/showers, light switches and other surfaces that many guests regularly use.
 • In case of symptoms of Covid-19, you need to inform the host immediately. See below for more details. 


Symptoms of covid-19


The symptoms reported are mainly fever and cough. Breathing disorders, coryza, sore throat, headache, nausea, muscle and joint pain are also common symptoms. Most people get mild problems that pass by themselves with self-care at home. Some people get seriously ill with, for example, difficulty breathing and pneumonia. If you feel symptoms, do not see other people.


Important information


Preventing the spread of infection is completely dependent on the personal responsibility. Everyone has to be very careful and responsible; parents need to look after their children who are unable to understand the consequences. A helpful thought is that there may be someone infected in your vicinity – act accordingly.


As a guest at Katterjokk Tourist Station you are obliged to immediately notify us in case of symptoms of covid-19. It is of the utmost importance to both your own health as well as others that we quickly find out if you show symptoms. Notify our host by phone or SMS at +46 (0)70 303 60 595.


In case of symptoms, guests immediately have to inform the host and then isolate themselves and their roommates until the first possible departure. In case of severe conditions, help from SOS alarm will be called in. 


Corona is a "drip virus" where contaminants easily sticks to hands and pass the virus through them. The virus spread further when you take someone's hand – therefore avoid it, greet with a smile! The infection is also spread through door handles, tables, watertaps, etc. – everything we touch.


Always wash your hands with soap and warm water for 30 seconds or more after you have been out, before and after meals, during food handling and of course after a toilet visit. See an instruction film below. Hand alcohol can be an option when soap and water isn’t available and is something we hope you have with you in your own packing. If soap and water are not available, hand sanitizer with at least 60% alcohol can be used. Always wash your hands with soap and water if your hands are visibly dirty.


A general preventive measure against respiratory infections is to avoid touching the eyes, nose and mouth. Therefore, avoid touching the eyes, nose and mouth, as infection spreads through their mucous membranes.


Cough and sneeze in the arm fold. When coughing and sneezing, small, small drops containing infectious agents are spread. By coughing and sneezing in the arm fold or in a paper handkerchief, you prevent infection from spreading around you or from contaminating your hands. Always throw the paper handkerchief in a trash can and wash your hands thoroughly.


In case of symptoms, call medical advice on 1177.

For more information, click here


https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/


National information number 113 13. When you can't find answers on the web or for other reasons need to call.

The most effective way to stay away from Covid-19 is avoid close contact with others,

and to wash your hands regularly and thoroughly - for 30 seconds or as long as it takes to babble the alphabet, twice!